top of page

C.L.E Algemene Voorwaarden

 

1. AANSPRAKELIJKHEID:

a. Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de deelnemer vooraf een huisarts te raadplegen.

b. Iedere aansprakelijkheid van C.L.E Dance Studio voor schade, als gevolg van dood of letsel van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van C.L.E Dance Studio.

c. Iedere aansprakelijkheid van C.L.E Dance Studio voor schade aan zaken van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van C.L.E Dance Studio.

d. Voormelde uitsluiting geldt eveneens voor het personeel van C.L.E Dance Studio.

 

2. BETALING:

a. Voldoening van het aan C.L.E Dance Studio verschuldigde lesgeld/contributie geschiedt via automatische incasso volgens de op dat moment geldende tarieven. U ontvangt jaarlijks een factuur.

b. De contributie wordt per de 25ste van de maand geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer.

c. Een eventuele verhoging van de tarieven door C.L.E Dance Studio kan eerst plaatsvinden na aankondiging met inachtneming van twee maanden.

d. C.L.E Dance Studio is voorts gerechtigd ingeval van niet betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door een niet betaling veroorzaakt zijn of worden te vorderen.

e. Een lidmaatschap is voor onbepaalde tijd.

 

3. OPZEGGING:

Opzegging dient te geschieden met inachtneming van 1 maand en de betalingsperiode c.q. voorwaarden en dient op de laatste dag, van de aflopende termijn (eind december en eind juni), bij C.L.E Dance Studio bekend te zijn, (niet op de eerste les van de nieuwe termijn, dit is dus al te laat). Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd.

Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke per E-MAIL naar info@CLE-Dance.com worden gestuurd.

 

4. RESTITUTIE:

In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 6, of verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld/abonnement plaats. Uitsluitend voor het geval van verhindering valt toe te rekenen aan C.L.E Dance Studio vindt restitutie plaats.

 

5. VERHINDERING:

Indien een leerling verhinderd is, moet C.L.E Dance Studio hiervan op de hoogte gesteld worden.

 

6. UITSLUITING:

In geval van niet-nakoming door de deelnemer van deze voorwaarden is C.L.E Dance Studio gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

 

7. ORDE:

De deelnemer dient zich gedurende de lessen te houden aan de aanwijzingen van de leidinggevenden namens C.L.E Dance Studio en dient zich te onthouden van misdragingen.

 

8. MINDERJARIGEN:

Voor de deelnemer die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient – alvorens hij/zij aan de lessen kan deelnemen – te blijken, de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.

 

9. ALGEMENE REGELS:

a. Bezoekers van C.L.E Dance Studio dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansstudio te houden aan de huisregels van C.L.E Dance Studio en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

b. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.

c. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansstudio is uitsluitend toegestaan met toestemming van C.L.E Dance Studio.

d. De lesstof van de lessen zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is leerlingen ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van het volgen van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, of over te brengen aan derden. Tenzij dit schriftelijk overeen is gekomen met C.L.E Dance Studio.

 

10. TOESTEMMINGSBEPALING:

a. Ouder(s), verzorger(s) en de deelnemer(s) geven C.L.E Dance Studio toestemming om tijdens de les, wedstrijden, optredens, activiteiten, evenementen en shows foto’s en video’s te maken en de gemaakte foto’s en video’s te plaatsen op de website www.CLE-Dance.com, social media kanalen, in kranten en op promotiemateriaal. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

b. C.L.E Dance Studio is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien C.L.E Dance Studio hiervan schade ondervindt, zal dit verhaald worden op betreffende deelnemer(s), ouder(s), verzorger(s) of voogd die deze heeft geplaatst.

 

11. VOORBEHOUD

C.L.E Dance Studio behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals docenten, tijden en prijzen.

 

 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft.

bottom of page